Erlent

Dagens Huvudledare
När en fråga om mobbning hamnat i domstol är alla redan förlorare. Ändå bör lagen skärpas, dels för att göra skolans ansvar tydligare, dels för att understryka att ingen elev ska behöva acceptera en skolvardag präglad av våld.
Skolan på de anklagades bänk
; Man kan alltid invända mot straffåtgärder att den som tvingas ta till dem redan misslyckats.

När frågan väcks om det inte snarare är mobbaren än den som utsatts för mobbning som borde flyttas från skolan är skadan redan skedd. Skolor som polisanmäler mobbning erkänner indirekt sitt eget tillkortakommande. Och när elever som mobbats i efterhand kräver kommunen på skadestånd finns bara förlorare.

Allt detta är sant. Ändå behövs sanktioner. Det räcker inte med välvilliga fraser om att mobbning är dåligt. Ytterst krävs handlingar som visar vilka värderingar samhället har.

Är misshandel något annat än misshandel när den begåtts på skoltid? Om förövaren är straffmyndig måste svaret vara nej, och då är det rätt att polisanmäla. På senare år har det också skett i ett flertal fall. Den tidigare vanliga hållningen att skolan bör lösa sina problem på egen hand har trängts tillbaka.

Mobbning har också tagits upp i svenska domstolar. Mest uppmärksammat var ett fall i Grums där den mobbade eleven först vann i tingsrätten men förlorade i hovrätten och i Högsta domstolen. Fallet visade dels att rättsläget var oklart, dels att det är svårt för en enskild elev att styrka att kommunen inte gjort allt den är skyldig att göra för att förhindra mobbning.

I höstas slutade ett annat uppmärksammat fall med förlikning. Bevisläget var där bättre. Vissa av övergreppen hade redan tagits upp i ett annat mål som slutat med att en elev dömts för olaga tvång till dagsböter och skadestånd. Ändå var det inte självklart att den mobbade eleven skulle vinna en skadeståndsprocess mot Umeå kommun.

Skolansvarsutredningen har nu lagt fram ett förslag till skärpning av skolans ansvar. Bevisbördan flyttas från eleven till skolan. Eleven ska inte längre behöva visa att skolan varit försumlig utan det är den som ska visa att den gjort vad den kunnat för att för-hindra mobbningen.

Omvänd bevisbörda har ingen god klang. En rättsstats huvudprincip är ju att man ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats. Men här är det inte den enskilde som måste bevisa sin oskuld. Processen gäller den enskildes rätt till skadestånd.

Leiðari Dagens Nyheter m.a. um væntanleg lög í Svíþjóð sem skerpa á ábyrgð skóla.

Vad domstolen ska ta ställning till är egentligen två frågor. För det första har eleven utsatts för mobbning? För det andra har skolan gjort vad den är skyldig att göra för att förhindra mobbningen?

I den första delen kan någon omvänd bevisbörda inte gälla. Att skolan inte kan bevisa att mobbning inte förekommit är självklart inte nog för att eleven ska få skadestånd.

Vad skolan gjort för att förhindra mobbning är en fråga av annat slag. Skolan ansvarar för elevernas säkerhet. Den är skyldig att aktivt bekämpa mobbning. Därmed kan man också kräva av den att den visar vad den har gjort för att förhindra trakasserier och övergrepp.

Mobbningsmål kommer även efter en sådan lagändring att vara besvärliga. Gränsen mellan mobbning och mer vardagliga konflikter är i praktiken inte alltid uppenbar. En skola kan ha en mobbningsplan och arbeta aktivt i den meningen att olika per-soner agerar. Men är det effektiva åtgärder? Borde skolan ha arbetat på ett annat sätt?

Utredningens förslag löser inte dessa gränsdragningsproblem. Risken finns att papper kommer att produceras som mer syftar till att gardera skolan mot en eventuell process än till att hjälpa den utsatta eleven.

Men tillsammans med andra åtgärder kan den föreslagna lagändringen ändå göra nytta. Den kan bli ytterligare ett steg bort från det gamla synsättet att äldre elevers förtryck av yngre var karaktärsdanande och fick accepteras som en del av skolans oskrivna lagar.

Liksom en polisanmälan visar att misshandel är misshandel, markerar ett skärpt skadeståndsansvar skolans skyldigheter gentemot eleven. Ingen elev ska behöva acceptera en vardag präglad av glåpord, trakasserier och fysisk misshandel.