Erlent

Utbildningsdepartementet

U 2003:10 Skolansvarsutredningen

Pressmeddelande

2004-04-26

Mer information
Bertil Bengtsson, före detta justitieråd och professor,
telefon 08-405 19 23

Monica Sylvan,
sekreterare,
telefon 08-405 26 52

Utredning vill skärpa skolans ansvar för kränkning av elever

En ny lag om förbud mot kränkning av elever. Det föreslår Skolansvarsutredningen i betänkandet Skolans ansvar för kränkningar av elever (SOU 2004:50).

Förslaget innebär att kommun eller annan som driver skolverksamhet blir skadeståndsskyldig mot elev som skolan diskriminerar på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Den nya lagen ska även omfatta elever som mobbas eller kränks av andra elever eller av skolans personal.

Bevisbördan läggs till stor del på skolan. Om en elev har särbehandlats och påstår att det skett på grund av kön, etnisk härkomst eller annat är det skolans sak att bevisa att orsaken är en annan – annars blir skolan ansvarig. Skadeståndet skall omfatta ersättning både för den kränkning som diskrimineringen medfört och eventuell ekonomisk skada.

Om en skola har fått reda på att en elev mobbats eller trakasserats måste skolan, för att undgå ansvar, visa att alla rimliga åtgärder vidtagits för att hindra fortsatta trakasserier, eller att sådana åtgärder inte skulle ha hjälpt. Det är en skärpning av det skadeståndsansvar som gäller idag. Blir en elev direkt trakasserad av skolpersonal blir skolan ansvarig utan vidare.

Betänkandet går inte in i detalj på vad skolan ska göras för att hindra kränkningar av olika slag. Det beror bland annat på att skollagstiftningen är under omarbetning, och att skolan i framtiden kan få större möjligheter att ingripa mot elever som mobbar

Ett särskilt förbud skall gälla mot att diskriminera funktionshindrade elever genom att försumma skäliga åtgärder för att göra skollokalerna lika tillgängliga och användbara för dem som för andra elever. Vad som är skäligt beror till stor del på skolans resurser.

Skolornas tillämpning av lagen ska stå under tillsyn inte bara av Skolverket, Jämo, DO, HomO och Handikappombudsmannen, utan även av Barnombudsmannen (BO). Alla ombudsmän skall ha rätt att processa mot skolan på en elevs vägnar.

Lagen ska tillämpas även utanför den egentliga skolverksamheten (som även omfattar förskolor), till exempel vid utbildning av vuxna på folkhögskolor.

Enligt förslaget ska lagen träda i kraft den 1 januari 2005.