Erlent

Dan Olweus og Reidar Thyholdt 25.09.03

NYE POSITIVE RESULTAT MED OLWEUS-PROGRAMMET MOT MOBBING.

PRELIMINÆR RAPPORT.

Bruk av Olweus-programmet mot mobbing i 39 barneskoler spredt over store deler av Norge har nok en gang gitt meget gode resultater. Analysene er basert på ca. 4200 elever fra klassetrinn 4-7 som har svart på Olweus’ spørreskjema om mobbing to ganger, i mai/juni 2002 og mai/juni 2003 (Olweus, 1992; Solberg & Olweus, 2003). Våren 2003 hadde disse skolene arbeidet med tiltaksprogrammet i ca. 8 måneder. Ved evaluering av resultatene blir det tatt hensyn til de ”naturlige” forandringer i mobbing som kan skje med økende alder (bruk av et ”extended selection cohorts design”, se f. eks. Olweus, in press; Olweus & Alsaker, 1991). Alle effekter som er rapportert i det følgende, er statistisk sterkt ”signifikante” (sikre, reliable).
Blant resultaten kan nevnes:
• en nedgang på 40% – fra 13.9% til 8.4% – når det gjelder å bli mobbet (Figur 1)
• en nedgang på 50% – fra 6.9% til 3.5% – når det gjelder å mobbe andre (Figur 2)
• resultatene gjelder stort sett både for elever som er blitt mobbet/mobber andre elever ”2-3 ganger i måneden” og for elever som er involvert i den mest alvorlige mobbingen – den som skjer en gang i uken eller oftere
• stort sett liknende resultat for gutter og jenter og for elever på forskjellige klassetrinn
• en klar nedgang i antallet elever som er blitt mobbet ”ett år eller mer”
• en nedgang av denne størrelsesorden også for den type mobbing som jenter er mest involvert i – utestenging, utfrysing, sosial isolering
• liknende resultater for mobbing i form av seksuell trakassering (mobbet med ubehagelige ord, kommentarer eller gester med seksuell betydning)

Resultatene blir enda mer overbevisende ved at det kunne registreres klart positive forandringer på en rekke områder eller ”dimensjoner” som kan bidra til å forklare de positive funnene og som er forventet ut fra hvordan Olweus-programmet er tenkt å fungere:

• det var klart færre elever i 2003 ( i forhold til 2002) som kunne tenke seg ”å være med på å mobbe en elev som de ikke liker” (holdning til det å mobbe)

• det var klart flere elever som svarte ”jeg prøver å hjelpe den mobbede eleven” i en mobbesituasjon
• det var klart færre elever som svarte ”jeg bare ser på hva som skjer ” i en mobbesituasjon
• elevene rapporterte om mer aktiv inngripen fra både lærere og medelever for å stoppe mobbing
• elevene rapporterte om mer aktiv kontakt med skolen fra foreldre
• det var klart flere elever som mente at klassestyreren hadde ”gjort mye eller ganske mye for å motarbeide mobbing i klassen de siste månedene”.

Det kan også nevnes at noen få skoler faktisk hadde en nedgang i antall mobbede elever til null. Dette er selvfølgelig imponerende men vi vil likevel ikke overdrive betydningen av slike resultat. Også disse skolene må forventes å kunne få nye tilfeller av mobbing i fremtiden. Det framgangsrike skolearbeidet mot mobbing består blant annet i en permanent beredskap mot slike problem og i økt kompetanse blant de voksne på skolen.
De positive resultatene som er rapportert her, tyder på at innføring av programmet ikke bare har hatt positive effekter når det gjelder mobbing men også har bidratt mer generelt til en forandring av ”skolekulturen” på disse skolene. Resultatene er oppnådd ved et nært og godt samarbeid mellom Olweus-gruppen, instruktørene og personalet ved de enkelte skolene.
Disse resultatene føyer seg inn i en rekke av positive rapporter om bruken av Olweus-programmet i Norge: I løpet av de siste 6 årene har vi kunnet vitenskapelig dokumentere positive forandringer i denne størrelsesorden i fire store prosjekter. Det er nå også samlet inn detaljerte opplysninger om arbeidet med Olweus- programmet på de enkelte skolene fra et betydelig antall instruktører og ca. 2500 deltakere i de ”pedagogiske samtalegruppene” som er et viktig instrument i innføringen (implementeringen) av programmet på skolene. Disse opplysningene vil bidra til å øke vår kunnskap om faktorer som påvirker innføring og effekter av programmet.
Fram til nå er ca. 120 Olweus-instruktører blitt utdannet (eller er under utdanning) og disse har samarbeidet med og veiledet ca. 380 grunnskoler – noe mer enn 10 % av alle grunnskoler – spredt over store deler av Norge (se vedlegg). Denne nasjonale storsatsingen, som begynte i 2001, er en del av regjeringens langsiktige handlingsplan mot kriminalitet hos barn og unge og inngår også som en del i Manifest mot mobbing. Initiativet er finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) og Barne- og familiedepartementet (BFD) via Læringssenteret. Vi ser utdanningen av og samarbeidet med instruktører og deres videre arbeid med skolene som et ledd i oppbygningen av et meget viktig kapital av ”entusiastisk kompetanse”, som vil kunne ha betydelige konsekvenser for barns hverdag og for norsk skole generelt.

Det er blitt hevdet i noen massemedia at bruk av Olweus-programmet er kostbart. Slike påstander bygger delvis på misforståelser og merkelige måter å regne på. Kostnadene for en enkelt skole med henholdsvis 25 og 50 lærere fremgår av vedlegg.

Referanser:
Olweus, D. (1992). Mobbing i skolen – hva vi vet og hva vi kan gjøre. Oslo: Universitetsforlaget.
Olweus, D. (in press). Bullying at school: Prevalence estimation, a useful evaluation design, and a new national initiative in Norway. Association for Child Psychology and Psychiatry Occasional Papers.
Olweus, D., & Alsaker, F.D. (1991). Assessing change in a cohort longitudinal study with hierarchical data. In D. Magnusson, L.R. Bergman, G. Rudinger, and B. Törestad (Eds.), Problems and methods in longitudinal research (pp.107-132) New. York: Cambridge University Press.
Solberg, M. & Olweus, D. (2003). Prevalence estimation of school bullying with the Olweus
Bully/Victim Questionnaire. Aggressive Behavior, 29. 239-268.

KONTAKTINFORMASJON OLWEUS-GRUPPEN:
Prosjektleder, psykolog Gruppeleder, professor
Reidar Thyholdt Dan Olweus
Tlf. 95 110 490, 55 58 28 42 Tlf. 934 19 380, 55 58 23 27
Reidar.Thyholdt@psyhp.uib.no Olweus@psyhp.uib.no