Erlent

Fréttailkynningin er ekki alveg nákvæm, þar sem tölur sem Dan Olweus styðst við eru ekki þær endanlegu. Munar þar örfáum brotum úr prósenti.

 

Bergen 28. januar 2004

Olweus-programmet med gode resultater på Island og i Oslo

Førtito (42) islandske grunnskoler har siden høsten 2002 tatt i bruk Olweus-programmet mot mobbing og antisosial adferd. Denne satsingen inngår et mer langsiktig nasjonalt initiativ for å bekjempe mobbing i islandske skoler, på linje med det som er skjedd i Norge siden år 2001.

I disse dager foreligger resultater fra elevundersøkelsene (ca. 7600 elever) som speiler utviklingen av mobbing og en rekke andre forhold ved disse islandske skolene i løpet av det siste året. Resultatene er meget positive: Samlet sett har mobbingen (det å bli mobbet) gått ned med ca. 35%, fra 10,1% til 6,6%  for elever på 4. til 10. klassetrinn. Reduksjonen på barnetrinnet (4.-7. klasse) er på 31% mens mobbingen på ungdomstrinnet er gått tilbake med 41%. Resultatene for ungdomstrinnet er spesielt imponerende siden våre tidligere norske undersøkelser og internasjonal forskning har vist at det er noe vanskeligere å få til positive forandringer på dette trinnet, i hvert fall etter så kort tid som et knapt år.

Reduksjonen når det gjelder å mobbe andre er noe lavere, ca. 23%, men her er utgangsverdiene i 2002 allerede ganske lave slik at det ikke finnes rom for så store forandringer.

Blant resultatene kan videre nevnes:
• resultatene gjelder stort sett både for elever som er blitt mobbet ”2-3 ganger i måneden” og for elever som er involvert i den mest alvorlige mobbingen – den som skjer én gang i uken eller oftere

• stort sett liknende resultat for gutter og jenter og for elever på forskjellige klassetrinn

• en nedgang av denne størrelsesorden kunne også registreres for den type mobbing som jenter er mest involvert i – utestenging, utfrysing, sosial isolering
Resultatene blir enda mer overbevisende ved at det kunne registreres klart positive forandringer på en rekke områder eller ”dimensjoner” som kan bidra til å forklare de positive funnene og som er forventet ut fra hvordan Olweus-programmet er tenkt å fungere:

• det var klart færre elever i 2003 ( i forhold til 2002) som kunne tenke seg ”å være med på å mobbe en elev som de ikke liker” (holdning til det å mobbe)

• det var klart flere elever som svarte ”jeg prøver å hjelpe den mobbede eleven” i en mobbesituasjon

• det var klart færre elever som svarte ”jeg bare ser på hva som skjer ” i en mobbesituasjon

• elevene rapporterte om mer aktiv inngripen fra både lærere og medelever for å stoppe mobbing

• elevene rapporterte om mer aktiv kontakt med skolen fra foreldre

• det var klart flere elever som mente at klassestyreren hadde ”gjort mye eller ganske mye” for å motarbeide mobbing i klassen
Disse resultatene tyder på at innføring av programmet ikke bare har hatt positive effekter når det gjelder mobbing men også har bidratt mer generelt til en forandring av ”skolekulturen” på mange av disse skolene.

Resultatene føyer seg inn i en rekke av positive rapporter om bruken av Olweus-programmet i Norge. I løpet av de siste 5 årene er det blitt vitenskapelig dokumentert positive forandringer i denne størrelsesorden i fire store anti-mobbeprosjekt.
Nye positive tall for 14 Oslo-skoler

I disse dager foreligger også preliminære resultater fra 14 barneskoler (ca. 1900 elever) i Oslo som har deltatt i Olweus-programmet i omtrent ett år. Den første kartleggingen ble gjort i november 2002 og en ny måling i november 2003. Her er det registrert en nedgang på 36% for det å ble mobbet og 52% for det å mobbe andre elever. Resultatene er oppnådd ved et nært og godt samarbeid mellom Olweus-gruppen, spesialutdannede instruktører, og personalet ved de enkelte skolene. De ferske tallene fra Island og Oslo bekrefter nok en gang at systematisk satsing med verdens best utprøvde tiltaksprogram mot mobbing bærer frukter.

Fram til nå er ca. 120  Olweus-instruktører blitt utdannet (eller er under utdanning) og disse har samarbeidet med og veiledet ca. 380 grunnskoler –  noe mer enn 10 % av alle grunnskoler – spredt over store deler av Norge (se vedlegg).  Denne nasjonale storsatsingen, som begynte i 2001, er en del av regjeringens langsiktige handlingsplan mot kriminalitet hos barn og unge og inngår også som en del i Manifest mot mobbing.

Norske skoler og kommuner inviteres i disse dager til å søke om å delta i Olweus-programmet fra høsten 2004 (informasjon på http://mobbing.ls.noeller http://www.uib.no/psyfa/hemil/mobbing). Søknadene må sendes innen utgangen av januar.

 

 

Med vennlig hilsen
for Olweus-gruppen
Reidar Thyholdt     Dan Olweus

psykolog, prosjektleder    professor, gruppeleder
Tlf:  951 10 490, 55 58 28 42   Tlf. 934 19 380, 55 58 23 27
reidar.thyholdt@psyhp.uib.no   olweus@psyhp.uib.no

 
Ytterligere kontaktinformasjon:

Nasjonal koordinator på Island: Thorlakur Helgason tlf. 00354 89 42 098

Skoleetaten, Oslo kommune: Pressesjef Marianne Brynhildsen tlf. 23 46 71 97

Instruktør: Grethe Rostad tlf. 932 47 324