Erlent

-Við komumst að því að kvartanir (nemenda) um vanlíðan tengdist beint hvernig þau upplifðu bekkjarumhverfi. Umhverfið skýrir Vanlíðan þeirra má að 20%um rekja til þess.

Dårlig klassemiljø gir elevene helseplager

26. 01. 2004: Miljøet i klassen har mye å si for om elevene utvikler helseplager. Det kommer fram i en ny doktorgradsavhandling.

ESTER NORDLAND

Negativt skolemiljø gir seg utslag i for eksempel rygg- eller magesmerter og psykiske plager.

Avhandlingen tar for seg ungdommens selvopplevde helseplager og arbeidsmiljøet i klassen. Ungdommene rapporterte om helseplager som rygg, magesmerter og psykiske plager.

MYE BRÅK
– Vi fant ut at helseplagene deres henger sterkt sammen med hvordan de opplever det psykososiale miljøet i klassen. Hvis vi ser på skolemiljøet som helhet, forklarer det tjue prosent av plagene, sier Torbjørn Torsheim som tar doktorgraden i psykologi ved Universitetet i Bergen.

Han forklarer at negativt skolemiljø er et miljø der eleven opplever liten støtte fra medelever og lærere. Det kan være for mye skolearbeid eller at det stilles for høye krav til eleven i forhold til det han eller hun mestrer. Mye bråk i klassen, vil også gi mer plager.

MYE PLAGER
– Dette er helt sammenfallende med det vi ser hos voksne i arbeidslivet.

Doktorgradsstudien baserer seg på to større nasjonale undersøkelser. I 1997 ble 5.000 norske elever i 288 klasser spurt om deres helseplager. I 1998 ble 800 elever fulgt over ett år.
– I denne studien fikk vi sett på utviklingen over tid. De som beskrev klassesituasjonen som dårlig hadde mye plager ett år senere. Da fikk vi sett at klassemiljøet kan være en direkte årsak til plagene, sier Torsheim til Dagsavisen.