Erlent

Verði stjórnarskipti í kjölfar þingkosninga munu borgaraflokkarnir í Svíþjóð leggja strax til að allir skólar í Svíþjóð taki upp eineltisáætlanir sem standast vísindalegar kröfur. Ekkert heimatilbúið.

Vad vill moderaterna göra åt mobbningen?

Svaret är: 1. Vi vill att kvalitetskraven gällande skolans arbete mot kränkande beteende, mobbning och våld ska skärpas. Skolverket skall forskningsmässigt låta utvärdera hur effektiva olika åtgärdsprogram är. Alla skolor bör arbeta med ett kvalitetscertifierat åtgärdsprogram. Därmed skapas en norm för skolans arbete.

2. Vi vill att landets skolor och lärare erbjuds utbildning om hur kränkande beteende, mobbning och våld förebyggs, upptäcks och bemöts. På så vis kan förekomsten av problemen påverkas och skolan bättre möta kvalitetskraven.

3. Vi vill att mobbning och annan kränkande behandling ska behandlas utförligt redan i lärarutbildningen och bör ingå i lärarfortbildningen

4. Vi vill att ökade möjligheter till skadestånd införs för elever då skolan genom passivitet vid kännedom om problem, eller aktiv medverkan från skolans vuxna, underlåter att ta ansvar när en elev kränks.

5. Vi vill att skollagen ändras så att den tydligt och klart ger rektorer och lärare besked om vilka åtgärder de har rätt att vidta för att upprätthålla trygghet och arbetsro.

6. Vi vill att det skall finnas en samlad lagstiftning mot diskriminering, med en gemensam ombudsman, som ger alla människor skydd mot diskriminering oavsett vilken grund denna utgår från.

7. Vi vill att skriftliga omdömen också skall kunna innehålla uppgifter om elevens uppförande. Närvaron i skolan måste följas upp under hela skoltiden och kunna finnas med i det skriftliga omdömet eller på betyget.

8. Vi vill att uppföljningar om åtgärdsprograms effektivitet grundas på hur förekomsten av mobbning påverkas, inte på hur nöjda vuxna är med projektet.

9. Vi vill att föräldrar skall informeras när barnen berörs av mobbning i skolan.

10. Vi vill att skolans befogenheter och ansvar förtydligas i skollagen. Våldsbrott som begås i skolan skall anmälas av skolan.

11. Vi vill att det akut ska kunna vara möjligt att hålla en elev borta från grundskolan i avvaktan på att annan undervisningslösning tas fram.

12. Vi vill att den som är mobbad inte ska kunna tvingas byta skola. Den som mobbar andra ska kunna tvingas att göra det.

13. Vi vill att skolan ska kunna omhänderta knivar och andra vapen och överlämna dessa till polisen. Skolan ska samverka nära med polisen i detta.

14. Vi vill att polis och skola vid behov samverkar för att förebygga våld och brott.