Dan Olweus er talinn einn fremsti sérfræðingur í einelti.
Við höfum nýtt okkur hans hugmyndir eins og margir fleiri
skólar. Tilvísanir í bækur hans um efnið eru hér fyrir ofan.

Stefnuyfirlýsing:
Starfsfólk Njarðvíkurskóla lýsir því yfir að hvorki einelti né annað ofbeldi verður liðið í skólanum. Leitað verður allra ráða til að fyrirbyggja einelti og ofbeldi og til að leysa þau mál sem upp koma á farsælan hátt. Njarðvíkurskóli á að vera öruggur vinnustaður þar sem starfið mótast af virðingu og umhyggju.

Hvað er einelti ?

Einelti er langvarandi ofbeldi, líkamlegt eða andlegt sem stýrt er af einstaklingi eða hópi og beinist að ákveðnum einstaklingi. Þetta þarf að vera endurtekið aftur og aftur og sá sem fyrir eineltinu verður er ekki fær um að verja sig.
Stríðni, átök og einstakur ágreiningur milli jafningja telst ekki til eineltis.

Álitið er að stríðni  verði að einelti þegar um endurtekna áreitni í langan tíma af einum eða fleiri er að ræða og hegðunarmynstur og líðan þolandans breytist vegna hennar. Ekki er um einelti að ræða ef atvikið gerist einu sinni.

Hugsanlega er um einelti að ræða ef nemandinn:

 1. er hræddur við að ganga einn í skólann eða heim
 2. vill ekki fara í skólann
 3. kvartar undan vanlíðan á morgnana
 4. hættir að sinna náminu, einkunnir lækka
 5. fer að koma heim með rifin föt og skemmdar námsbækur
 6. byrjar að stama, missir sjálfstraustið
 7. leikur sér ekki við önnur börn
 8. neitar að segja frá hvað amar að
 9. kemur heim með marbletti eða skrámur sem hann getur ekki útskýrt
 10. verður árásargjarn og erfiður viðureignar
 11. kemur heim í öllum hléum í skólanum
 12. vill ekki taka þátt í félagsstörfum í skólanum.
Fyrirbyggjandi aðgerðir:
Mikilvægt er að börn séu alin upp við jákvæða athygli. Þau læri að setja sig í spor annarra, sýna umburðarlyndi og bera virðingu fyrir öðrum. Einnig þetta:

1.    Allir nemendur skulu fræddir um stefnu skólans: Einelti og ofbeldi leyfist ekki
2.    Námsefni og samvinnuleikir  séu valdir með tilliti til aldurs
3.    Nemendur velji sig ekki í hópa án ábyrgðar fullorðins
4.    Tryggt sé að gæsla sé í frímínútum og á þeim stöðum þar sem nemendur dvelja utan kennslustunda.
5.    Tekið verði á samskiptavandamálum þegar þau koma upp
6.    Starfsfólk skólans verði nemendum fyrirmynd í framkomu við þá og aðra.

Þegar eineltismál koma upp:
Í skólanum starfar hópur sem sameiginlega leitar leiða þegar eineltismál
koma upp (eineltisteymi). Veturinn 2003-2004 sitja í ráðinu:

1. Erna Guðmundsdóttir formaður
2. Anna Klara Hreinsdóttir
3. Sigríður Dúa Goldsworthy
4. Tone Solbakk

Teymið vinnur eftir ákveðinni áætlun sem felur í sér að brugðist verður við svo fljótt sem verða má. Umsjónarkennari kannar hvort grunur um einelti sé á rökum reistur samkvæmt skilgreiningu skólans. Ef svo er, tilkynnir hann það til eineltisteymis. Vinnuferli:

Könnun og framkvæmd:

1.    Þegar vitneskja berst um einelti til skólans frá nemanda, forráðamönnum eða starfsfólki skólans, er henni komið til
umsjónarkennara.  Á könnunarstigi leitar umsjónarkennari eftir upplýsingum frá nemendum, kennurum, gæslufólki í skóla
og  íþróttahúsi. Umsjónarkennari ákveður næsta stig.

2.    Ef ofangreindar aðgerðir í bekknum bera ekki árangur að mati umsjónarkennara, vísar hann málinu til eineltisráðs ásamt
skráningu sinni á málsatvikum (skráð í Stundvísi).

3.    Ef umsjónarkennari metur það svo að um einelti sé að ræða og það nái út fyrir bekkinnvísar hann

málinu til eineltisráðs.

4.    Umsjónarkennari gerir viðkomandi kennurum, skólastjórnendum og gæslufólki
grein fyrir stöðu mála

c. Vinnureglur eineltisráðs:
1.   Ráðið tekur tilvísun eineltismáls til umræðu á fundi. Þar er málið skoðað og fer það eftir eðli
þess og vexti til hvaða aðgerða er gripið.
Ákveðnum fulltrúum eineltisráðs eða öðrum í starfsliði skólans er falin
umsjón með áframhaldandi vinnu.

2.    Eineltisráð fylgist með framgangi málsins. Gangi ekki að uppræta eineltið innan veggja skólans er leitað
til sérfræðinga á Skólaskrifstofu.

Hlutverk starfsmanna skólans:
Hlutverk allra starfsmanna skólans er að vera vakandi fyrir líðan og velferð nemenda. Mikilvægt er að starfsfólk allt sé vakandi fyrir einelti og komi vitneskju um það sem allra fyrst til umsjónarkennara.  Fyllsta trúnaðar skal gætt við meðferð eineltismála.

Hlutverk nemenda skólans:
Að koma vitneskju um einelti til skólastjórnenda eða kennara.

Hlutverk foreldra:
Foreldrar séu vakandi fyrir líðan, námsgengi og félagslegri stöðu barna sinna. Þeir þurfa sérstaklega að hlusta vel eftir ef eineltismál ber á góma.

Skólastjóri Njarðvíkurskóla