Fréttir

FORNØYD PROFESSOR: Professor Dan Olweus (til venstre) er oppriktig glad for at Regjeringens satsing på å redusere mobbing i norsk skole, nytter. Her sammen med Helge Ole Bergesen fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Foto: HUGO BERGSAKER

Þjóðfélagið sparar verulega þegar dregur úr einelti í skólunum. Þeim fækkar sem þurfa á meðferð að halda vegna þunglyndis, kvíða, lélegrar sjálfsmyndar og sjálfsvígsáforma, sagði Dan Olweus á alþjóðaráðstefnu um einelti sem var haldin í Noregi í fyrri viku. Einelti hefur dregist saman um þriðjung meðal 21 þúsund nemenda í þeim 360 norsku skólum sem fylgt hafa sömu áætlun og íslenskir skólar og mælingar náðu til. Olweus segir árangurinn glæsilegan og að þessar tölur séu til vitnis um að þúsundum barna líður betur og búi við meir öryggi en áður. Tveggja ára áætlun norsku ríkisstjórnarinnar gegn einelti lýkur í dag, 23. september, en Bondevik forsætisráðherra gerir ráð fyrir að fjármagn fáist svo að framhald verði í norskum skólum.

Það er netútgáfa VG sem flytur þessa frétt:
Antimobbe-programmet virker

Skoler kuttet mobbing med en tredjedel

Av FRANK ERTESVÅG og HUGO BERGSAKER (foto)

OLWEUS-METODEN

Egne mobbeinstruktører utdannes i regi av Hemil-senteret ved Universitetet i Bergen.
Skolene kjøper et antimobbe-program der det ligger en forpliktelse til å jobbe systematisk mot mobbing.
Mobbeinstruktørene kurser lærere ved den enkelte skole, som deretter danner dialoggrupper som møtes hver 14. dag.
Skoleledelse, elever, lærere og foreldre bevisstgjøres om opplegget, for eksempel at mobbing blir slått ned på med en gang.
Det viser helt nye tall fra Hemil-senteret ved Universitetet i Bergen, basert på innrapporterte tall fra skoler som omfatter 21.000 elever i 360 norske skoler fra 4. til 7. klassetrinn.

Tallene er sammenlignet med en kartlegging av plaging og trakassering på de samme skolene før de tok i bruk Olweus-programmet mot mobbing.

STAVANGER (VG) Offensiven mot mobbing nytter. Skoler som har brukt et langsiktig, forpliktende antimobbeprogram, har redusert andelen mobbede elever med 34 prosent.

Fornøyd

Antimobbe-professor Dan Olweus er strålende fornøyd med resultatet. I dag vil han fortelle mobbeforskere fra hele verden om det unike norske prosjektet på den internasjonale konferansen mot mobbing i Stavanger.

Skolerapportene forteller om lærere og elever som mer aktivt griper inn når mobbing skjer. Og det snakkes mer åpent om plaging og trakassering i klasser og elevgrupper.

– Dette var et utrolig oppløftende resultat. Rapporteringen fra skolene viser også at reduksjonen av mobbing går stabilt i riktig retning dersom det systematiske antimobbearbeidet blir langvarig, sier Olweus til VG.

Han er spesielt stolt av at reduksjonen i mobbing kommer frem som sluttallet på en serie av resultater.

– Bak disse tallene ligger det oppløftende faktum at livet er blitt vesentlig bedre og tryggere for flere tusen elever, sier Olweus.

Sparer samfunnet

I rapporten viser han til at resultatene betyr en betydelig innsparing for det norske samfunnet i form av færre som trenger behandling for depresjoner, angst, dårlig selvbilde og selvmordstanker.

Olweus viser også til at seks av ti barn og unge som blir henvist til barnepsykiatriske institusjoner, har vært utsatt for plaging.

Mens andelen gutter og jenter i 4. til 7. klasse som ble mobbet, lå på 14,2 prosent før antimobbeprogrammet ble satt inn, ligger den nå på 9,4 prosent (minus 34 prosent.)

Dan Olweus’ eget program mot mobbing er brukt i ca. 13 prosent av norske skoler. Sammen med professor Erling Rolands Zero-program fra Senter for atferdsforskning ved Høgskolen i Stavanger, dekker han 20 prosent av norske skoler.

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF), som selv har engasjert seg personlig, sier at Regjeringen nå vil videreføre kampen mot mobbing også etter at tiltaksperioden går ut 23. september.

– Dette skal vi klare å finne penger til, sier han til VG.

Den største muligheten til forbedring mener professoren finnes i ungdomsskolen.

(VG 07.09.04 kl. 07:04)