Fréttir

Einelti er meðal þess sem er til umfjöllunar á norrænu vinnuverndarráðstefnunni sem hefst í dag klukkan 9 á Nordica hótelinu í Reykjavík. Framkvæmdastjóri Olweusarverkefnisins á Íslandi er meðal fyrirlesara og mun Þorlákur fjalla um Olweusaráætlunina á Íslandi í ljósi reynslu. Í fyrirlestrinum leggur hann út af því því að nauðsynlegt sé að efna til sérstakrar áætlunar sem nær yfir ákveðið tímabil þar sem allir starfsmenn keppast að því að koma samfelldri eineltisáætlun á. Góður vilji einn saman nægi ekki. Um 150 manns taka þátt í ráðstefnunni sem er hinn 50. í röðinni og stendur yfir fram í miðja viku.

Yfirlit (abstract) ÞHH fylgir hér:

Forskningsbaserad åtgärdsprogram mot mobbning i skolan
– och på andra arbetsplatser.

Þorlákur H. Helgason
Projektledare
Olweusprogrammet mot mobbning och antisocialt beteende.
Island

Inledning
Mobbning är övergrepp och den som utsätts för mobbning befinner sig i ett underläge. Mobbning är inte konflikt. Därför kan modeller som bygger på medling mellan parterna förstärka mobbningen.

Det räcker inte med ”den goda viljan”. Hemmasnickrade åtgärdsprogram kan öka i stället för att minska mobbningen.

Den som blir mobbad i skolan skall inte behöva byta skola. Det samma bör gälla i arbetslivet. Att behöva byta arbetsplats på grund av mobbning är att sända fel signaler och framstår som ett skuldbeläggande av den som drabbats i ställer för den tydliga markeringen att MOBBNING INTE ÄR ACCEPTABEL.

Metod
Genom ett forskningsbaserat åtgärdsprogram kan den sociala miljön i skolan omstruktureras.
När det sociala klimatet ändras tas den sociala “belöningen” för mobbarna bort.

Olweusprogrammet utgår från några forskningsbaserade principer:
Den sociala miljön (skolans klimat) skall präglas av värme, positivt interesse och engagement.
Fasta gränser mot oacceptapelt beteende och bruk av negativa sanktioner (inte fysiska eller förnädrande ) mot dem som bryter mot reglerna.
Vuxna på skolan skall vara auktoriteter i vissa henseenden.

Resultater
Programmet är effektivt mot både direkt och indirekt mobbning. Förutom att minska mobbningen bidrar åtgärdsprogrammet också till en allmän förbättring av det sociala klimatet på de skolor som använder det. Det forsk­ningsbaserade åtgärdsprogrammet fungerar inte bara för att få bort existerande mobbning, utan har därtill en viktig förebyggande effekt.

Undersökningar visar att mobbningen kan bekämpas.
Resultaterna visar reducering av mobbningen på skolorna. 1/3 i Island efter ett års arbete med programmet (2002-2003):

Lögð í einelti: Blivit mobbade
Einelti: Mobbning Bekkur: Årskurs/klass
Resultaterna bygger på undersökningar bland 8200 grundskoleelever i Island.

Olweusprogrammet mot mobbning och antisocialt beteende är samarbetsprojekt i Island (Kultur och undervisningsministeriet i Island, Skolledarförbundet, Lärarförbundet, Kommunförbundet, Hem och skola, Lärahögskolan i Island). Det har bedrivits sedan 2002 i grundskolor i Island. Från och med hösten 2004 deltar all personal samt föräldrar på skolor med mer än 50% av alla grundskoleelever i landet.

Diskussion
Olweusprogrammet har visat sig ge goda resultater i bekämpningen av mobbning i grundskolorna och som förebyggande. Kan Olweusprogrammet “översättas” till andra arbetsplatser än skolor?

Jag kommer att presentera programmet på NAM 2004 med utgångspunkt i de potentiella möjligheterna som finns i programmet.